Trang Nhà » Hội Hoa Lan » Điều Lệ & Nội Quy

Điều Lệ & Nội Quy

 

 

DANH XƯNG

HỘI HOA LAN VIỆT NAM (ORANGE COUNTY VIETNAMESE ORCHID SOCIETY) là danh xưng trong bản điều lệ nội quy này là một hội bất vụ lợi (non-profit organization) của những người Việt tại Orange County, California, USA.

 

MỤC ĐÍCH

Phổ biến một thú vui giải trí tao nhã, gây thêm tình thân hữu giữa các hội viên và những người yêu thích hoa lan trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nuớc.

 

HOẠT ĐỘNG

Hội không có mục đích chính trị, tôn giáo hay thương mại. Các hoạt động của hội chỉ bao gồm việc hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng, trình bầy hoa lan mà thôi.

 

HỘI VIÊN

Hội viên gồm có:

 

1. 

Hội viên Danh dự là những người có công với hội và được đa số nhân viên Ban Chấp Hành biểu quyết. Hội viên Danh Dự không phải đóng niên liễm.

 

2.

Hội viên vĩnh viễn là những người đóng cho hội 200$ một lần.

 

3.

Hội viên là những người tán thành mục đích của hội và đóng niên liễm cho hội.

 

Các hội viên là những người có quyền bỏ thăm tín nhiệm những người trong Ban Chấp Hành cũng như mọi quyết định quan trọng của hội, theo đa số hiện diện.

 

NIÊN LIỄM

Niên liễm bắt đầu từ tháng 1 và chấm dứt vào cuối tháng 12 và sẽ do Ban Chấp hành đề nghị và phải được đa số hội viện đồng ý. Niên liễm năm 2006 đã được đa số hội viên hiện diện ấn định là $30. Nếu người phối ngẫu, mẹ con, hay anh chị em ở cùng một điạ chỉ sẽ đóng thêm $10 cho một người.

 

BAN CHẤP HÀNH

Ban Chấp Hành của hội gồm có:

 

 

• 

HỘI TRƯỞNG sẽ đại diện cho hội, chủ tọa những phiên họp, điều động các sinh hoạt của hội.

 

• 

ĐỆ NHẤT PHÓ HỘI TRƯỞNG đảm trách ngoại vụ: thông báo hoạt động, ấn hành bản thông tin, tài liệu, thay mặt khi Hội trưởng vắng mặt.

 

• 

ĐỆ NHỊ PHÓ HỘI TRƯỞNG đảm trách nội vụ: sắp xếp chỗ họp, kiểm soát tài chánh, niên liễm, thay mặt khi 2 vị kể trên vắng mặt.

 

• 

THƯ KÝ lập sổ ghi chép những quyết định của Ban Chấp Hành và tóm tắt những sinh hoạt của hội. Thu nhận hội viên mới và cập nhật hóa địa chỉ, danh sách các hội viên.

 

• 

THỦ QUỸ lập sổ chi, thu tài chánh của hội.

 

Ngoài những chức vụ kể trên hội còn có 5 Ủy viên khác trực tiếp đảm nhiệm những sinh hoạt cuả hội như:

 

• 

Thông tin báo chí.

 

• 

In, phát tài liệu.

 

• 

Tổ chức.

 

• 

Sổ số.

 

Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành sẽ là 2 năm và do đa số hội viên bầu ra. Trong phiên họp ngày 18 tháng 10, 2014, toàn thể Hội viên hiên diện đã biểu quyết nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành từ nay sẽ là 4 năm thay vì 2 năm như cũ.

 

TOÀN THỂ NHÂN VIÊN TRONG BAN CHẤP HÀNH CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀ KHÔNG HƯỞNG BẤT CỨ MỘT QUYỀN LỢI HAY TÀI CHÁNH NÀO CỦA HỘI.

 

TÀI CHÁNH

Tài chánh của hội do niên liễm, cá nhân hay hiệp hội tặng dữ, sổ số hay do bất cứ nguồn tài trợ nào. Tất cả những khoản chi thu phải do thủ quỹ vào sổ và chỉ được chi tiêu khi có lệnh của Hội trưởng hay Phó hội trưởng và những khoản chi tiêu này chỉ bao gồm trong các hoạt động thông thường của hội như in tài liệu, bút chỉ văn phòng, tem thơ, bản thông tin, trả tiền mướn phòng họp v.v...

 

Những việc chi tiêu khác trên $50 phải có sự hội ý cuả ban Chấp Hành. Những khoản chi và thu này phải được ghi vào sổ sách và công bố hàng tháng trên các bản thông tin nội bộ. Các hội viên có quyền được xem xét sổ chi thu này khi được yêu cầu.

 

Trong phiên họp ngày 15-6-2014, toàn thể hội viên hiện diện đã đồng ý tăng quyền chi tiêu của Hội Trưởng lên tới $500 mà không cần hội ý với ban Chấp Hành nhưng phải báo cáo việc chi tiêu.

 

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG DỰ LIỆU

Tất cả những điều quan trọng xẩy ra ngoài dự liệu của bản Điều lệ nội quy này sẽ do Ban Chấp Hành giải quyết với sự đồng ý của đa số hội viên hiện diện.

 

BẢN ĐIỀU LỆ NỘI QUY NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐA SỐ NHỮNG NGƯỜI HIỆN DIỆN TRONG BUỔI HỌP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2004 TẠI 11832 EUCLID, GARDEN GROVE, CALIFORNIA CÔNG NHẬN.

 

 

Bùi Xuân Đáng, Vũ Ngọc Quy
Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Anh Dũng