Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Cleisostoma [Mục Lục]

Lan Rừng Việt Nam: Cleisostoma [Mục Lục]


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZLan Rừng VN: Cleisocentron

Lan Rừng VN: Cleisomeria

Lan Rừng VN: Cleisostoma

Lan Rừng VN: Cleisostomopsis

Lan Rừng VN: Coelogyne


Dưới đây là danh sách của 25 giống Cleisostoma hiện tại xác định trong trang “Lan Rừng VN Từ A-Zˮ.

Theo Checklist của CITES:
•  Trên thế giới có 84 Cleisostoma giống thuộc Phụ lục số II.
•  Việt Nam có 1 giống đã được liệt kê trong danh sách CITES 2017.
  » 

Cleisostoma equestre.Cleisostoma tại Việt Nam
Số
Giống Tác Giả Đồng Danh
Ghi Chú
Vùng Bản Địa
(CITES)
1
Cleis. arietinum (Rchb. f.) Garay 1972 Echioglossum arietinum (Rchb.f.) Szlach. 2003; Saccolabium kunstleri [King & Pantl.] Ridley 1907; Sarcanthus arietinus Rchb.f. 1869    
-
Cleis. armigera King & Pantl. Xin xem Pomatocalpa aemigerum F.T.Wang
Đồng danh
 
-
Cleis. aspersum (Rchb.f.) Garay 1972 Xin xem Stereochilus bicuspidatus (Hook. f.) King & Pantl. 1898
Đồng danh
 
2
Cleis. birmanicum (Schltr.) Garay 1972 Sarcanthus birmanicus (Schltr.) Seidenf. & Smitinand 1965; Sarcanthus ophioglossa Guillaumin 1930    
3
Cleis. chantaburiense Seidenf. 1975 Echioglossum chantaburiense (Seidenf.) Szlach. 1995    
-
Cleis. chapaense (Guillaumin) Garay 1972 Xin xem Cleisostoma paniculatum
Đồng danh
 
4
Cleis. crochetii (Guillaumin) Garay 1972 Cleisostoma melanorachis Aver. & Averyanova 2005; Blumeorchis crochetii (Guillaumin) Szlach. 2003; Sarcanthus crochetii Guillaumin 1956    
5
Cleis. discolor Lindl. 1845 Cleisostoma auriculatum (Rolfe) Garay 1972; Cleisostoma termissum (Rchb.f.)   Cambodia, India, Indonesia, Malaysia, Thailand
6
Cleis. dorsisacculatum Aver. 2016
Lan mới tìm thấy tại VN 2016
 
7
Cleis. duplicilobum (J.J. Sm.) Garay 1972 Cleisostoma carinatum (Rolfe ex Downie) Garay 1972; Garayanthus carinatus (Rolfe ex Downie) Szlach. 1995   Indonesia, Malaysia, Thailand
8
Cleis. equestre Seidenf.  
Phụ lục số II
Viet Nam
9
Cleis. filiforme (Lindley) Garay 1972      
10
Cleis. flavescens Aver. & Averyanova      
11
Cleis. fuerstenbergianum Kranzl. 1908 Cleisostoma crucicallum (Burkill) Garay 1972; Cleisostoma flagellare (Schltr.) Garay 1972; Cleisostoma flagelliforme (Rolfe ex Downie) Garay 1972    
12
Cleis. inflatum (Rolfe) Garay 1972 Garayanthus inflatus (Rolfe) Szlach. 1995; Saccolabium laxum Ridl. 1908    
13
Cleis. lecongkietii Tich et Aver 2015      
14
Cleis. linearilobatum (Seidenf. et Smitinand) Garay, 1979 Sarcanthus linearilobatus Seidenfaden & Smitinand, 1965; Cleisostoma sagittiforme Garay 1972; Cleisostoma sikkimense Lucksom 1992; Ormerodia linearilobata (Seidenfaden & Smitinand) Szlachetko 2003; Ormerodia sagittata (King & Pantling) Szlachetko 2003; Sarcanthus sagittatus King & Pantling 1897    
-
Cleis. melanorachis Aver. & Averyanova 2006 Xin xem Cleisostoma crochetii (Guillaumin) Garay 1972
Đồng danh
 
15
Cleis. paniculatum (Ker Gawl.) Garay 1972 Aerides paniculatum Ker Gawl 1817; Cleisostoma cerinum Hance 1822; Cleisostoma formosanum Hance 1884; Vanda paniculata Ker Gawl., Aerides paniculata
Thêm đồng danh của CITES
 
16
Cleis. phitamii Tich et Aver 2015      
-
Cleis. poilanei Gagnep.1932 Xin xem Smitinandia micrantha (Lindl.) Holttum 1969
Đồng danh
 
17
Cleis. racemiferum (Lindl.) Garay 1972 Aerides racemiferum Wall. ex Hook. 1890; Cleisostoma chrysomelas (Rchb. f.) Garay 1972; Saccolabium racemiferum Lindl. 1833; Aerides racemifera Wall ex Hook
Thêm đồng danh của CITES
 
18
Cleis. recurvum (Hook.) Seid 1975 Cleisostoma rostratum (Lindl.) Garay 1972; Sarcanthus fordii (Hance) Rolfe 1903; Sarcanthus laosensis Guillaumin 1964; Cleisostoma simondianum (Gagnep.) Garay, Sarcanthus rostratus Lindl., Sarcanthus simondianus Gagnep., Saccolabium simondii Gagnep.
Thêm đồng danh của CITES
 
19
Cleis. scortechinii (Hook.f.) Garay 1972 Saccolabium scortechinii (Hook.f.) Ridl. 1907; Sarcanthus scortechinii Hook.f. 1890   Malaysia
20
Cleis. simondii (Gagnep.) Seidenf. 1975 Cleisostoma acutilabris (Guillaumin) Aver. 1988; Cleisostoma seidenfadenii Garay 1972; Cleisostoma teres Garay 1972; Vanda teretifolia Gagnepain, Vanda simondii
Thêm đồng danh của CITES
 
21
Cleis. striatum (Rchb.f.) N.E.Br. 1882 Cleisostoma brevipes Hook.f. 1890; Cleisostoma krempfii (Guillaumin) Garay 1972; Cleisostoma piliferum (Guillaumin) Garay 1972   Malaysia
22
Cleis. subulatum Blume 1825 Cleisostoma amabile Teijsm. & Binn. 1853; Cleisostoma dealbatum Lindl. 1843; Cymbidium flavescens Llanos 1851; Cypripedium linearisubulatum Llanos 1851; Micropera pallida Wall. 1833; Cleisostoma secundum Rolfe 1907; Saccolabium secundum Ridley 1907; Sarcanthus amabilis (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm. 1912; Sarcanthus dealbatus (Lindl.) Rchb.f. 1864; Sarcanthus oxyphyllus Wall. ex Rchb.f. 1840; Sarcanthus secundus Griff. 1851; Sarcanthus subulatus (Blume) Rchb.f. 1857   Indonesia, Malaysia
23
Cleis. subulifolium Aver. & Averyanova      
24
Cleis. tricornutum Aver, sp. nov. 2015      
25
Cleis. williamsonii (Rchb.f.) Garay 1972 Cleisostoma demangei (Guillaumin) Garay 1972; Cleisostoma elegans Seidenfadden 1975; Cleisostoma elongatum (Rolfe) Garay 1972; Cleisostoma hongkongense (Rolfe) Garay 1972   Indonesia

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Cleisostoma