Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Vanda [Mục Lục]

Lan Rừng Việt Nam: Vanda [Mục Lục]


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZLan Rừng VN: Tuberolabium

Lan Rừng VN: Uncifera

Lan Rừng VN: Vanda

Lan Rừng VN: Vandopsis

Lan Rừng VN: Vanilla


Dưới đây là danh sách của 11 giống Vanda hiện tại xác định trong trang “Lan Rừng VN Từ A-Zˮ.

Theo Checklist của CITES:
•  Trên thế giới có 56 Vanda giống thuộc Phụ lục số II.
•  Việt Nam có 4 giống đã được liệt kê trong danh sách CITES 2017.
  » 

Vanda bidupensis, Vanda concolor, Vanda denisoniana, Vanda lilacina.

  » 

Vanda lindenii chỉ là đồng danh của Vanda furva.

  » 

Vanda liouvillei được RHS, Kew, nhận xét lại chỉ là cây Vanda brunnea.Vanda tại Việt Nam
Số
Giống Tác Giả Đồng Danh
Ghi Chú
Vùng Bản Địa
(CITES)
1
V. alpina (Lindl.) Lindl. 1853 Luisia alpina Lindl. 1838; Stauropsis alpina (Lindl.) Tang & F.T. Wang 1951; Trudelia alpina (Lindl.) Garay 1986
Phụ lục số II
Bhutan, China, India, Nepal
2
V. bidupensis Aver. & Christenson 1998  
Phụ lục số II
Viet Nam
3
V. brunnea Rchb.f. 1868 Vanda liouvillei Finet 1913; Vanda denisoniana var. hebraica Rchb.f. 1885; Vanda henryi Schltr. 1921
Phụ lục số II
China, Myanmar, Thailand
4
V. concolor Blume 1849 Vanda cruenta Lodd. ex Sweet 1826; Vanda esquirolei Schltr. 1921; Vanda guangxiensis Fowlie 1993; Vanda roxburghii var. unicolor Hook 1835; Cymbidium furvum Willd., Angraecum furvum Rumph., Vanda stella Hort., Vanda fuscoviridis Lindl., Vanda furva Lindl., Vanda esquirolei Schltr., Epidendrum furvum L., Vanda lindenii auct. non Rchb.f., Vanda kwangtungensis S.J.Cheng & C.Z.Tang
Phụ lục số II

Thêm đồng danh của CITES
China, Lao People's Democratic Republic,
Viet Nam
5
V. cristata Lindl. 1828 Aerides cristatum (Lindl.) Wall. ex Hook. 1890; Luisia striata (Rchb.f.) Kraenzl 1893; Trudelia cristata (Lindl.) Senghas 1988; Vanda striata Rchb. f. 1868
Phụ lục số II
Bangladesh, China, India, Myanmar, Nepal
6
V. denisoniana Bens. & Rchb.f. 1869 Vanda henryi Schltr. 1921; Vanda mitcholizii Rolfe; Vanda tricolor auct. non Lindl., Vanda sauvis auct. non Lindl.
Phụ lục số II

Thêm đồng danh của CITES
Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Thailand,
Viet Nam
7
V. fuscoviridis Lindl. 1848 Vanda kwangtungensis S.J. Cheng & Z.Z. Tang 1986    
8
V. gracilis Aver. sp. nov  
Lan mới
 
9
V. lilacina Teijsm. & Binn. 1862 Vanda laotica Guillaumin 1930 Sarcochilus caligaris act. non Ridl., Aerides wightiana auct. non Lindl., Pteroceras caligare auct. non (Ridl.) Holttum, Vanda parviflora auct. non Lindl.
Phụ lục số II

Thêm đồng danh của CITES
Cambodia, China, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Thailand,
Viet Nam
-
V. lindenii Rchb.f. Chỉ là đồng danh của Vanda furva (L.) Lindl.; Vanda saxatilis J.J. Sm.
Phụ lục số II

Thêm đồng danh của CITES
Indonesia, Philippines, Viet Nam
-
V. liouvillei Finet 1912 RHS, Kew, nhận xét lại chỉ là cây Vanda brunnea
Phụ lục số II

Đồng danh
Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Thailand,
Viet Nam
-
V. micholitzii   Xin xem Vanda denisoniana
Đồng danh
 
10
V. petersiana Schltr. 1918 Vanda stangeana    
11
V. pumila Hook. f. 1896 Trudelia pumila (Hook. f.) Senghas 1988; Vanda flavobrunnea Rchb. f., Flora 69: 552 (1886)
Phụ lục số II
China, India, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Nepal, Thailand
-
V. vietnamica   Xin xem Christensonia vietnamica
Đồng danh
 

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Vanda